Officers

Executive Board

PresidentRex Li
Vice President InternalTimothy Wang
Vice President ExternalWesley Lo
Vice President ServiceTim Yep
Vice President Philanthropy Adam Nguyen
Secretary Long Phung
Treasurer Gino Lin

Cabinet

APAC DelegateCongyuan Zhang & Patrick Wang
Fundraising ChairHung Chieh Wang & Timothy Wang
HistorianYuhui Gao
Housing ChairResident Long Phung
MGC DelegateJay Zhou & Jiawei Wang
Rush ChairJiawei Wang
Social Media ChairJiawei Wang & Jay Zhou
THON Chair Long Phung, Wesley Lo, & Adam Nguyen
Webmaster Timothy Wang